Sociale onderneming Proschoon

Creëert herkenbaarheid en vertrouwen

Sociaal ondernemen

Proschoon en sociaal ondernemen

Heel veel partijen roepen dat ze sociaal ondernemen, maar dat maakt je nog geen sociale onderneming!

Wat is dat dan? Is mijn bedrijf een sociale onderneming als we een goed sociaal en duurzaam MVO beleid hebben? Als ik een eerlijk product verkoop of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst neem? Deze en andere vragen kunnen worden beantwoord als we een code sociaal ondernemen hebben, waar sociale bedrijven geknipt, geschoren en getoetst worden door gerenommeerde mensen uit het werkveld. Met de PSO en vooral de PSO30+ is er reeds een goed meetinstrument op inclusiviteit, maar dat zegt niets over de bedrijfsvoering. Nu is er dus ook de code met een eigen register. Je zult voor de code openheid van zaken moeten geven, je impact moeten meten, de winsten ten bate van je maatschappelijke doelstelling stellen en bij verkoop moeten accepteren dat het niet allemaal voor de aandeelhouder(s) is. Dan doe je wel wat je zegt en kunnen samenwerkingspartners, klanten en geïnteresseerden het kaf van het koren scheiden voor ze bij Proschoon uitkomen. 

Kijk voor meer informatie over de code sociaal ondernemen ook op www.codesocialeondernemingen.nl. Hieronder kun je zien wie we echt zijn en hoe dit geborgd is.


Missie, visie en strategie

Sociaal ondernemen een wijze van bedrijfsvoering

Sociaal ondernemen is voor Proschoon een wijze van bedrijfsvoering waarbij sociale en duurzame aspecten tot in de kern van het bedrijf zijn doorgevoerd. Als voormalig onderdeel van Probedrijven (SW bedrijf) hebben we de beginselen van sociaal ondernemen in het bedrijf verwerkt. Tegelijkertijd vinden we dat een bedrijf met een maatschappelijke missie ook verantwoording moet afleggen en netwerk nodig heeft om verder te groeien in impact maken. Daarom sluiten we ons graag aan bij de Code Sociale Ondernemingen. Proschoon wilt met de registratie bij Code Sociale Ondernemingen deel uitmaken van een nieuwe stroming van ‘impactfirst’-bedrijven.

Door middel van verschillende inspiratie-, brainstorm-, reviewsessies en handvatten van de Code Sociale Ondernemingen hebben we onze maatschappelijke missie, impact en activiteiten in dit document uitgewerkt. We hebben de vijf principes van de Code Sociale Ondernemingen gebruikt om onze maatschappelijke missie als sociale onderneming te waarborgen.  

Missie, visie en strategie

Missie

De missie is simpel: medewerkers ondersteunen in het meer zelfredzamer worden en vervolgens het werkveld en samenleving verbeteren voor onze medewerkers.

We hebben de Verandertheorie of Theory of Change gebruikt om onze missie en impact inzichtelijk te maken. Hieronder zie je de Verandertheorie van Proschoon B.V. Dit raamwerk geeft aan welke veranderingen we teweeg willen brengen in de samenleving. en met welke strategie.

Visie

Dat bereiken we in de eerste plaats doordat iedereen de medewerker op de eerste plaats zet.

Coaching op leef gerelateerde problematiek, vakinhoudelijk opleiden en toeleiding naar banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt voor onze medewerkers die vanwege uiteenlopende problematiek hulp nodig hebben bij het creëren en vooral benutten van kansen en ontwikkelen van talent.

Strategie

Wij zijn gefocust op maar een ding: naar onze medewerkers luisteren en hen ondersteunen.

Het ontwikkelen van leerlijnen op diverse disciplines voor onze partners die moeite hebben met kwalitatieve instroom. Deze duurzame leerwerk trajecten zorgen in een relatief korte periode voor de instroom van gemotiveerd, opgeleide en betrokken nieuwe medewerkers. Hiermee voldoende instroom realiseren om de doelstelling maatschappelijk mogelijk te maken en te streven naar een inclusieve samenleving.

Statuten Proschoon B.V.

De werkzaamheden voor gemeentelijke overheden zorgen voor de groot deel van onze inkomstenstroom voor ons bedrijf. Onze missie is breder dan overheden alleen en daarom herinvesteren een groot deel van onze winst in het ondersteunen van maatschappelijke innovaties.

Download
Organogram

Proschoon B.V. heeft drie eigenaren. Gemeente Hollands Kroon, gemeente Schagen en gemeente Den Helder, vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland (GRGA*). De GRGA is een samenwerking van de deelnemende gemeenten ter uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening, de regeling Beschut Werk en de voorziening Duurzaam aan het werk met Loonkostensubsidie. * Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland (grga.nl)

Download
Stakeholderprofiel en kaart

Wij werken samen met meerdere partijen om kennis te delen, gebruik te maken van expertise, inkomsten te vergaren uit diensten en bijdragen te ontvangen voor onze missie. Zo kunnen we meer impact maken en bijdragen een aan inclusieve en circulaire samenleving.

Download
Stakeholderdialoog

Als sociale onderneming willen we een actieve betrokkenheid hebben met alle stakeholders die op ons van invloed zijn, en die we direct of indirect beïnvloeden met onze bedrijfsactiviteiten. We beseffen dat de dialoog met onze stakeholders cruciaal is voor ons bestaansrecht. Bovendien helpt een stakeholderdialoog om tot de best mogelijke uitkomsten te komen als het gaat om onze (maatschappelijke) doelstellingen.

Download
Impactresultaten 2022

Proschoon draagt bij aan een inclusieve en circulaire samenleving. Dit doen we door zowel binnen als buiten onze organisatie een voortrekkersrol op ons te nemen. Samen met onze medewerkers, gemeenten en (keten)partners geven wij vorm aan de transitie naar een inclusieve en circulaire samenleving. Wij zien kansen bij onze medewerkers, we helpen hen zich te ontwikkelen zodat zij naar vermogen duurzaam kunnen deelnemen aan het arbeidsproces en de samenleving.

Download
Bezoldigings- en salarisbeleid

De bezoldiging van de leden van de raad van commissarissen wordt door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgesteld en is onbezoldigd. Ook de bestuurder van de onderneming verricht zijn taken onbezoldigd. Proschoon B.V. heeft de maatschappelijke missie ook geborgd in het beloningsbeleid. We hebben ervoor gekozen om maximaal een factor 3,5 tussen het hoogste en laagste salaris te waarborgen. Verder hanteren we de cao Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf en bij 5,10 15 en 20 jaar dienstverband belonen wij dat extra op de het cao loon.

Download
PSO 30+ certificaat

Met ons PSO30+ certificaat hebben we aantoonbaar meer dan 30% van ons personeelsbestand ingevuld met mensen die meetellen voor de zeer onwenselijke term ‘afstand tot de arbeidsmarkt’. Helaas is er geen PSO 80+ certificaat want dat is het percentage bij Proschoon, Bij aanbestedingen kunnen opdrachten direct gegund worden aan PSO30+ inschrijvers o.b.v. artikel 2.82 van de aanbestedingswet.

Download
NEN 4400-1

We zijn een betrouwbare partner die de zaken op orde heeft. Dit kunnen we laten zien met ons NEN 4400-1 certificaat. Het 4400-1 keurmerk komt uit de uitzend- en detacheringsbranche en is een eis voor lidmaatschap Schoonmakend Nederland.

Download
Keurmerk Schoonmakend Nederland

Wij zijn lid van Schoonmakend Nederland. Daarbij voldoen we aan extra eisen bovenop wettelijke regels. Met het Keurmerk Schoonmakend Nederland tonen we aan dat we door de branchevereniging gestelde richtlijnen omarmen en dat gaat over veiligheid, CAO, innovatie en techniek. Daarnaast hoort dit bij onze stakeholderdialogen om van collega’s te leren en ons te blijven meten met de voorlopers in de markt.

Download
ISO 9001

Met dit certificaat tonen we wederom aan dat we onze zaakjes op orde hebben. Allemaal fantastisch, maar voor ons is het logisch dat we het netjes willen regelen.

Download
ISO-14001

Een bedrijf moet een vinger zien te krijgen achter wat het voor het milieu kan doen vanuit wat in ISO 14001`het ‘levenscyclus-perspectief’ is genoemd. Denk aan het hergebruik van materialen en middelen en het terugnemen van afgedankte producten om daar weer grondstoffen uit terug te winnen. Wij gebruiken zo veel mogelijk refurbished materialen en machines en gebruiken natuurlijke schoonmaakmiddelen zonder plastic flessen.

Download
Code verantwoordelijk marktgedrag

Wij hebben deze code natuurlijk ondertekend, u als opdrachtgever ook? Deze code doet een moreel appèl op opdrachtgevers, opdrachtnemers, inleners, vakbonden en tussenpersonen om sociaal verantwoord en met respect voor de kwaliteit van de dienstverlening opdrachten uit te zetten, aan te nemen en uit te voeren. Daarmee geeft de Code Verantwoordelijk Marktgedrag een impuls aan de verbetering van het uitbestedings- en inleningsbeleid in Nederland. Ze maakt duidelijk wat gewenst marktgedrag is en biedt partijen een concrete leidraad hoe te handelen om daarmee naast de sociale ook de zakelijke opbrengst te realiseren.

Download
Strategisch plan Proschoon

Heel veel partijen roepen dat ze sociaal ondernemen, maar dat maakt je nog geen sociale onderneming! Wat is dat dan? Is mijn bedrijf een sociale onderneming als we een goed sociaal en duurzaam MVO beleid hebben? Als ik een eerlijk product verkoop of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst neem? Deze en andere vragen kunnen worden beantwoord als we een code sociaal ondernemen hebben, waar sociale bedrijven geknipt, geschoren en getoetst worden door gerenommeerde mensen uit het werkveld. Met de PSO en vooral de PSO30+ is er reeds een goed meetinstrument op inclusiviteit, maar dat zegt niets over de bedrijfsvoering.

Download
De Theory of change

Proschoon draagt bij aan een inclusieve en circulaire samenleving. Dit doen we door zowel binnen - als buiten onze organisatie een voortrekkersrol op ons te nemen. Samen met onze medewerkers, gemeenten en (kern)partners geven wij vorm aan de transitie naar een inclusieve en circulaire samenleving.

Download
Financieel verslag Proschoon 2021

Deze jaarrekening van Proschoon B.V. te Broek op Langedijk is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de winst-enverliesrekening over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Download